Artikel 1. Definities

Keyon | Keyon B.V., handelend onder de naam Parley.

Klant | Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Partij | Keyon of de Klant.

Partijen | Keyon en de Klant gezamenlijk.

Overeenkomst | Een overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van diensten door Keyon aan de Klant.

SLA | Een tussen Partijen overeengekomen Service Level Agreement.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Keyon en een Klant. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en andere documenten, dan prevaleert het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Partijen kunnen enkel schriftelijk en uitdrukkelijk van de Algemene Voorwaarden afwijken.

2. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is, vernietigd wordt of anderszins ongeldig mocht blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverlet. Partijen zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden dan wel de situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

5. Indien Keyon op enig moment geen strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Keyon in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving te verlangen.

6. Keyon is gerechtigd om tot een eenzijdige wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan. Keyon zal de Klant hierover schriftelijk informeren. De Klant gaat voor alsdan akkoord met de wijzigingen. Instemming van de Klant is niet vereist.

7. Keyon is bevoegd om de Overeenkomst aan derden over te dragen. De Klant geeft bij voorbaat toestemming hiervoor. Indien verdere medewerking vanuit de Klant nodig mocht zijn, verplicht de Klant zich om deze medewerking volledig en tijdig te verlenen. De Klant kan de Overeenkomst slechts overdragen na voorafgaande schriftelijke instemming van Keyon.

8. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van Keyon zijn vrijblijvend, tenzij door Keyon schriftelijk anders is aangegeven.

2. Keyon kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken (meer)kosten.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Keyon daaraan niet gebonden.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Keyon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken vanuit Keyon hebben uitdrukkelijk geen rechtskracht, totdat deze schriftelijk door Keyon zijn bevestigd. Wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst kunnen enkel schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.

7. De Klant staat in voor en is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Keyon verstrekte gegevens waarop Keyon zijn offerte baseert.

Artikel 4. Looptijd Overeenkomst

1. In de Overeenkomst wordt door Partijen de looptijd vastgelegd. Indien in de Overeenkomst geen looptijd vermeld staat, dan geldt dat de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, zal deze aan het einde van de looptijd telkens stilzwijgend met een (1) jaar verlengd worden.

3. Artikelen uit onderhavige Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, waaronder maar niet uitsluitend de artikelen omtrent IE-rechten, geheimhouding, aansprakelijkheid, overname personeel en forumkeuze, zullen onverminderd van kracht blijven.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

1. Keyon zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Keyon heeft hierbij een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatverplichting.

2. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, is Keyon enkel verantwoordelijk voor de beschikbaarheid indien deze onder beheer van Keyon staan.

3. Keyon is gerechtigd om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4. Indien in de Overeenkomst de uitvoering door een specifiek persoon is overeengekomen, is Keyon gerechtigd om de betreffende persoon te vervangen door een persoon met vergelijkbare kwalificaties. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien nodig zal aan Keyon toegang tot de locatie van de Klant worden verschaft. Indien werkzaamheden door Keyon worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. De Klant is gehouden om alle benodigde medewerking te verlenen en informatie te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de instructies van Keyon strikt op te volgen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan nadat de Klant aan deze verplichting heeft voldaan. De Klant staat in voor de juistheid van de verstrekte informatie en draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Keyon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en deugdelijk aan Keyon worden verstrekt. Indien de Klant deze verplichting niet, onvolledig of niet tijdig nakomt, heeft Keyon het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Klant in rekening te brengen. Keyon is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien door vertraging zijdens de Klant van Keyon niet langer gevergd kan worden dat hij de Overeenkomst tegen de overeengekomen condities zal uitvoeren. Ten aanzien hiervan geldt artikel 5 lid 9. Keyon is nimmer aansprakelijk voor schade welke samenhangt met de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Alle door Keyon overeengekomen leveringstermijnen gelden als streefdata, binden Keyon niet en hebben enkel een indicatief karakter. Een overschrijding van een termijn brengt Keyon niet in verzuim en brengt nimmer schadeplichtigheid zijdens Keyon met zich mee.

8. Keyon is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en per fase afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Keyon de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan wel indien de Klant wenst dat Keyon aanvullende werkzaamheden uitvoert, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Een wijziging van de Overeenkomst, kan gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en termijn van uitvoering. Aan de gewijzigde Overeenkomst zal pas uitvoering worden gegeven nadat Partijen hier schriftelijk overeenstemming over hebben bereikt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de vraag naar meerwerk voordoet, is nimmer een grond voor opzegging zijdens de Klant. Keyon is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst/maatwerk te weigeren, zonder schadeplichtig te zijn of in gebreke te geraken. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen over de wijziging van de Overeenkomst, is Keyon gerechtigd om hetzij de uitvoering te continueren conform de oorspronkelijke afspraken of de Overeenkomst per direct tussentijds te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. In het laatste geval zullen alle reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten bij de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Beëindiging Overeenkomst

1. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan na verloop van één (1) jaar en een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan voor het einde van de looptijd door de Klant schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Bij gebreke daarvan geldt een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door de Klant opgezegd worden. Keyon is gerechtigd om met inachtneming van een opzegtermijn de Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd tussentijds te beëindigen.

2. Keyon is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien er omstandigheden zijn die goede grond geven om dit te vrezen. Dit geldt eveneens indien de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en dit uitblijft of onvoldoende is. Voor een rechtsgeldig beroep op opschorting is een voorafgaande ingebrekestelling niet vereist. Keyon behoudt in geval van opschorting zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die daardoor zijn ontstaan. De Klant is nimmer gerechtigd om tot opschorting over te gaan.

3. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en de tekortschietende Partij na in gebreke te zijn gesteld deze tekortkoming niet heeft hersteld, is de andere Partij gerechtigd om de Overeenkomst per direct schriftelijk te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. Indien de Klant op het moment van beëindiging van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, blijft de Klant de daarmee samenhangende vergoeding aan Keyon verschuldigd en wordt dit direct opeisbaar. De Klant komt geen recht op directe beëindiging van de Overeenkomst toe indien hij zelf onvoldoende medewerking heeft verleend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Partijen zijn nimmer gerechtigd om tot gehele of gedeeltelijke (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.

4. Keyon is bevoegd om de Overeenkomst per direct schriftelijk te beëindigen (zonder schadeplichtig te zijn), indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Keyon gevergd kan worden.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van een Partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de andere Partij vrij om de Overeenkomst tussentijds en met directe ingang schriftelijk te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. De tussen Partijen ontstane vorderingen zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. De Klant blijft de vergoeding voor alle door Keyon reeds uitgevoerde werkzaamheden onverminderd verschuldigd.

6. Indien de Klant door Keyon wordt ondersteund door middel van advies- of consultancywerkzaamheden en hiervoor een specifieke persoon is aangewezen die volgens de Klant niet naar behoren functioneert, dan is Keyon gerechtigd om deze persoon te vervangen door iemand met vergelijkbare kwalificaties. Pas nadat is vastgesteld dat deze tweede persoon (na een ingebrekestellingsperiode) niet naar behoren functioneert, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds per direct schriftelijk te beëindigen. De vergoeding voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden blijven in een dergelijke situatie door de Klant verschuldigd en worden direct opeisbaar.

7. Indien Keyon op verzoek van de Klant meewerkt aan een exit-regeling, zullen Partijen vooraf overeenkomen welke kosten hiermee gepaard gaan. Zonder schriftelijke overeenstemming hierover is Keyon niet verplicht om mee te werken aan een exit-regeling of migratie.

Artikel 7. Force majeure

1. Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, zonder daartoe schadeplichtig te zijn.

2. Een Partij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat die Partij zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer aanhoudt dan drie (3) maanden, dan is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst per direct schriftelijk te beëindigen.

4. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen (niet uitputtend): werkstakingen, brand, overstroming, overheidsmaatregelen die uitvoering van de Overeenkomst verhinderen, langdurige bedrijfsstoringen bij een Partij en/of zijn leveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, terrorisme, pandemie/epidemie en onbeschikbaarheid van een of meer medewerkers. Betalingsonmacht van de Klant wordt nimmer als overmacht beschouwd.

5. Indien Keyon de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of kan nakomen, is de Klant gehouden die (partiële) factuur te voldoen.

Artikel 8. Betalingscondities

1. De overeengekomen vergoeding is exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken (meer)kosten (zoals reis- en verblijfkosten). Keyon is gerechtigd om de aanvullende kosten bij de Klant in rekening te brengen.

2. Voor elke factuur geldt een betaaltermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum. De Klant is gehouden de factuur te betalen op een door Keyon aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Keyon is gerechtigd om periodiek te factureren. Ter zake de door Keyon verrichte prestaties en daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten uit de administratie van Keyon volledig bewijs op.

3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door meer dan één Klant, dan geldt ten aanzien van alle Klanten een hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de overeengekomen verplichtingen.

4. Alle door Keyon afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter en hier kunnen nimmer door de Klant rechten of verwachtingen aan worden ontleend. Keyon is niet gehouden om de Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een afgegeven voorcalculatie of begroting.

5. Bij Overeenkomsten met een looptijd langer dan 3 maanden, vindt indexering van de afgegeven prijzen plaats met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar op basis van het betreffende relevante prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Keyon is daarnaast gerechtigd om jaarlijks (met ingang van 1 januari van een kalenderjaar) zijn prijzen te verhogen en/of wijzigen. Keyon is bevoegd om tussentijdse prijsverhogingen van zijn toeleveranciers of tussentijdse prijsstijging vanwege wet- en regelgeving direct aan de Klant door te berekenen.

6. Bij niet tijdige betaling van een factuur is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of de wettelijke (handels)rente indien deze hoger is.

7. De Klant is nimmer gerechtigd om tot verrekening of opschorting over te gaan. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op en dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk door Keyon ontvangen te zijn. Nadien wordt de factuur als geaccepteerd beschouwd. Indien de Klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een gefixeerd percentage van 10% over de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 100,-. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald.

8. Indien Keyon gegronde twijfels heeft over de liquiditeit van een Klant, kan Keyon een bankgarantie verlangen. De Klant is gehouden om hier zijn volledige medewerking aan te verlenen. Bij het niet ontvangen van een verzochte bankgarantie, is Keyon gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten dan wel de Overeenkomst per direct tussentijds te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 9. Software Keyon

1. De Klant aanvaardt de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt. Keyon zal zich nadien inspannen om binnen redelijke termijn de schriftelijk door de Klant kenbaar gemaakte gebreken te verhelpen. Het gebruiksrecht op de software omvat de standaard dienstverlening/software. Aanvullende specificaties/functionaliteiten aangaande de software betreffen meerwerk/maatwerk en deze dienen in de Overeenkomst te zijn opgenomen. Maatwerk functionaliteiten worden niet exclusief voor de Klant ontwikkeld. Keyon is gerechtigd om deze functionaliteiten aan andere Opdrachtgevers ter beschikking te stellen. De Klant is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de software en dient de instructies van Keyon dienaangaande op te volgen. De Klant draagt er zorg voor dat de wijze van gebruik van de software door zijn medewerkers niet onrechtmatig is jegens derden en vrijwaart Keyon voor aanspraken die hieruit voortvloeien. Indien er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door de Klant of andere niet aan Keyon toe te rekenen oorzaken of indien er zonder schriftelijke instemming van Keyon wijzigingen door de Klant of een derde zijn aangebracht aan de software, is Keyon niet gehouden om de hierdoor ontstane gebreken kosteloos te verhelpen. Keyon is alsdan gerechtigd om kosten in rekening te brengen.

2. De Klant draagt er zorg voor dat zijn eigen infrastructuur overeenstemt met de eisen die nodig zijn voor een goede werking van de software en is gehouden om zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen.

3. Indien de software van Keyon gekoppeld dient te worden aan software van de Klant of van derden, dan betreft dit maatwerk en hier worden aanvullende voorwaarden aan verbonden en aanvullende kosten voor in rekening gebracht. Dit wordt nader tussen Partijen overeengekomen. Keyon staat er niet voor in dat de software goed functioneert in samenhang met alle soorten webbrowsers, programmatuur, apparatuur of websites. Keyon kan dienaangaande bepaalde specificaties en voorwaarden hieraan verbinden en aanvullende kosten in rekening brengen.

4. Indien Partijen een acceptatieprocedure overeenkomen, is de Klant gehouden om de software binnen de overeengekomen termijn te testen. Acceptatie mag niet worden onthouden op basis van ondergeschikte gebreken die de werking niet in de weg staan. Indien geen termijn is overeengekomen, dan geldt een termijn van 10 werkdagen. Indien de software niet binnen deze termijn is geaccepteerd of op terechte gronden de acceptatie is onthouden, dan geldt de software als geaccepteerd.

5. In de Overeenkomst wordt opgenomen of de gebruiksrechten op de software een beperking bevatten in volume en aantal gebruikers. Indien het volume of aantal gebruikers naderhand stijgt, heeft dit gevolgen voor de kosten. In het geval er in de Overeenkomst geen specificatie is opgenomen van het volume/aantal gebruikers, dan geldt de overeengekomen prijs voor de situatie die gold ten tijde van het overeenkomen van de prijs. Een stijging naderhand heeft gevolgen voor de prijs. Het gebruiksrecht geldt voor één specifieke entiteit en niet automatisch voor alle ondernemingen binnen een concern, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen in de Overeenkomst.

6. De licentie is gebonden aan de locatie, apparatuur en specificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst. Afwijkingen hebben maatwerk en aanvullende kosten tot gevolg.

7. Keyon staat er niet voor in dat het door hem geleverde product foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. In een tussen Partijen overeengekomen SLA staan de specificaties inzake de software alsmede de relevante KPI’s weergegeven. Behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs, wordt de door Keyon gemeten beschikbaarheid en de vaststelling van de overige KPI’s als volledig bewijs beschouwd.

8. Keyon is gerechtigd om onderhoud uit te voeren aan de software of wijzigingen door te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de dienstverlening. Keyon is nimmer schadeplichtig indien de software niet goed functioneert of niet beschikbaar is wegens onderhoud of wijzigingen. Bij het doorvoeren van wijzigingen/updates aan de software, is Keyon niet verplicht om specifiek voor de Klant bepaalde functionaliteiten te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. De Klant zal alle vereiste medewerking verlenen bij het uitvoeren van onderhoud of doorvoeren van een wijziging, zoals het tijdelijk staken van het gebruik van de software of vooraf zorgdragen voor een back-up van de data.

9. De Klant is gehouden om altijd de laatste versie van de software in gebruik te nemen. Keyon kan niet de kwaliteit of veiligheid van een oudere versie garanderen.

10. Keyon is gerechtigd om een controle uit te voeren op het gebruik van de software door de Klant. Indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik door de Klant, kan Keyon de toegang tot de software per direct (tijdelijk) blokkeren en de overeenkomst beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. De Klant blijft de vergoeding voor de reeds uitgevoerde dienstverlening onverminderd verschuldigd en dit wordt direct opeisbaar.

11. Onderdeel van de dienstverlening door Keyon betreft de standaard ondersteuning (support) ten behoeve van het goed functioneren van de software die in een SLA staat gespecificeerd. Ten aanzien hiervan geldt een inspanningsplicht. Specifieke afspraken hierover worden door Partijen vastgelegd in een SLA. Ondersteuning die buiten de scope van de standaard support valt, wordt beschouwd als consultancy en hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.

12. In de SLA staan de tussen Partijen gemaakte afspraken inzake een back-up opgenomen alsmede de overeengekomen bewaartermijnen. De Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn wettelijke administratieve- en bewaarverplichtingen.

Artikel 10. Consultancy/Trainingen

1. Keyon kan op verzoek van de Klant een consultant ter beschikking stellen om te ondersteunen bij de inrichting van het systeem. Consultancywerkzaamheden worden geheel zelfstandig door Keyon uitgevoerd. De Klant zal alle vereiste medewerking hiervoor verlenen en benodigde informatie verschaffen. De kosten voor consultancywerkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht. Dit maakt geen deel uit van de standaard dienstverlening en tarieven.

2. Op verzoek van een Klant, geeft Keyon traingingen/workshops aan medewerkers van de Klant gericht op het op leren gebruiken van de software van Keyon. Hiervoor zullen nadere afspraken gemaakt worden en een afzonderlijke vergoeding voor in rekening worden gebracht.

3. Een geplande training/workshop of een met een consultant geplande afspraak kan uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos verplaatst worden. Nadien is de Klant de volledige vergoeding aan Keyon verschuldigd.

4. De Klant draagt er zorg voor dat de werkruimte en faciliteiten voor de medewerkers van Keyon voldoen aan de wettelijke vereisten. Indien er door een door Keyon ter beschikking gesteld persoon schade wordt geleden op de locatie van de Klant wegens een onveilige situatie of handelen of nalaten van de Klant, dan is de Klant aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade. De Klant zal Keyon hiervoor vrijwaren.

5. Het gebruik dat een Klant maakt van door Keyon afgegeven advies en/of consultancyrapport is voor risico van de Klant. De inhoud van gegeven adviezen en/of rapporten is strikt vertrouwelijk en de Klant is niet gerechtigd om dit openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

Artikel 11. Intellectueel Eigendomsrecht

1. Alle (toekomstige) Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, software, databestanden, modellen, rapporten, methoden, diensten of andere materialen of die samenhangen met of voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij Keyon. De Klant verkrijgt enkel de gebruiksrechten die in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend (gedurende de looptijd van de Overeenkomst) en dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. De Klant is en blijft eigenaar van de klantdata die verwerkt wordt in de software van Keyon en wordt eigenaar van de data die ontstaat door het gebruik van de software van Keyon (statistieken).

2. De overdracht van een Intellectueel Eigendomsrecht kan enkel schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Een overdracht tast niet het recht van Keyon aan om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren hetzij voor zichzelf of voor derden. Keyon heeft het recht om de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

3. Indien de Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant zijn overgedragen, heeft de Klant het recht om wijzigingen dan wel vernieuwingen aan te (laten) brengen in de programmatuur. Enige garantie, vrijwaring of aansprakelijkheid aan de zijde van Keyon vervalt op het moment dat er wijzigingen of vernieuwingen door de Klant of een derde partij zijn aangebracht.

4. De Klant is niet gerechtigd om de software of andere zaken van Keyon te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden te verstrekken of reverse engineering toe te passen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Keyon. Hier kunnen voorwaarden en kosten aan verbonden zijn. Het is de Klant niet toegestaan om wijzigingen in de software of andere zaken van Keyon aan te brengen noch om enige aanduiding betreffende een Intellectueel Eigendomsrecht uit de programmatuur of andere materialen te verwijderen of wijzigen.

5. Rechten, waaronder gebruiksrechten, worden aan de Klant verleend onder de voorwaarde van volledige betaling door de Klant. Het gebruiksrecht komt toe aan de Klant zolang hij aan zijn (periodieke) betalingsverplichting voldoet.

6. De Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het door de Klant aan Keyon beschikbaar gesteld materiaal. De Klant vrijwaart Keyon tegen elke aanspraak die hiermee samenhangt.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. In het geval er enig eigendomsrecht aan de Klant wordt overgedragen, vindt dit pas plaats nadat alle aan Keyon verschuldigde bedragen door de Klant zijn betaald.

2. Keyon is gerechtigd om de van de Klant ontvangen zaken onder zich te houden, totdat de Klant alle aan Keyon verschuldigde bedragen heeft betaald.

3. De Klant is niet gerechtigd om de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De Klant is gehouden om Keyon per direct te informeren indien een derde beslag legt op een onder het eigendomsrecht vallende zaak of andere rechten daarop wil vestigen of doen gelden.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens geheim blijven waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de Overeenkomst. De Klant erkent dat de programmatuur van Keyon een vertrouwelijk karakter heeft en deze bedrijfsgeheimen van Keyon bevat. De Klant is gehouden om alle informatie aangaande de werkwijze van Keyon alsmede de inhoud van rapporten, modellen, methoden etc. geheim te houden. De geheimhoudingsplicht geldt eveneens voor medewerkers en ingeschakelde derden.

2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: Die algemeen verkrijgbaar of openbaar is; Die de ontvangen Partij bekend was voordat deze werd gedeeld door de andere Partij; Die met schriftelijke instemming van de andere Partij is bekend gemaakt. 

3. Ondanks een geheimhoudingsplicht, mag informatie met derden gedeeld worden indien verstrekking vereist is door de verzekeraar, bank, juridisch adviseur of een andere daartoe bevoegde instantie, indien een rechtsgeldig bevel tot afgifte is ontvangen van een daartoe bevoegde instantie of indien afgifte verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

4. Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd, zullen Partijen direct alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij vernietigen. Partijen behouden het recht om kopieën te bewaren van informatie die op grond van de wet dient te worden bewaard. Keyon is gerechtigd om de door de uitvoering van de dienstverlening vergaarde kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, mits dit geen vertrouwelijke informatie van de Klant bevat.

5. De Klant is gehouden om uiterst zorgvuldig om te gaan met de door Keyon verstrekte zaken (waaronder documenten), gegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden) en andere eigendommen van Keyon. Het risico op verlies, misbruik, diefstal, verduistering etc. hiervan gaat op de Klant over op het moment dat dit ter beschikking van de Klant is gesteld. Keyon is niet aansprakelijkheid voor de schade of kosten die hiermee gepaard gaan.

6. Om haar bekwaamheid te bewijzen, heeft Keyon het recht om algemene informatie aan derden te verstrekken inzake de dienstverlening en de naam van de Klant en dit op haar website te publiceren.

Artikel 14. Overnamebeding

1. De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Keyon zowel gedurende de looptijd van een Overeenkomst als twee jaren na afloop hiervan, een medewerker van Keyon in dienst te nemen dan wel direct of indirect voor zich te laten werken.

2. Indien de Klant bovenvermeld verbod schendt, is hij aan Keyon een direct opeisbare boete verschuldigd ad € 10.000,- per gebeurtenis en een bedrag ad € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverminderd het recht van Keyon om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van Keyon wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van enkel directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Keyon aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.

2. De aansprakelijkheid van Keyon voor indirecte schade, gevolgschade, imagoschade, gederfde winst, gemiste omzet of besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is volledig uitgesloten. Keyon is daarnaast nimmer aansprakelijk voor de in geleverde software geplaatste content. Keyon is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook welke is veroorzaakt door ingeschakelde derden. Keyon is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk van de medewerking van de Klant. De Klant komt geen recht op schadevergoeding toe indien hij zelf onvoldoende medewerking heeft verleend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

3. De omvang van de aansprakelijkheid per gebeurtenis en per jaar is beperkt tot het totaal aan factuurbedragen dat door de Klant over een periode van maximaal zes (6) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis aan Keyon is betaald, met een maximumbedrag ad € 10.000,-.

4. Indien Partijen in een Overeenkomst, SLA of enig ander document een boete zijn overeengekomen vanwege het niet behalen van bepaalde service levels, dan is een dergelijke boete altijd verschuldigd in plaats van schadevergoeding.

5. Een vordering tot vergoeding van schade van de Klant en de aansprakelijkheid van Keyon, vervalt nadat één (1) maand is verstreken gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de Klant met de schade of het gebrek bekend was of had moeten zijn.

6. De in dit artikel vermelde beperkingen en uitsluitingen komen te vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door de bedrijfsleiding van Keyon.

Artikel 16. Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Keyon voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan en niet aan Keyon toerekenbaar zijn. De Klant is in een dergelijke situatie gehouden om Keyon zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat Keyon noodzakelijk acht. Indien de Klant verzuimt om deze verplichting na te leven, dan is Keyon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf alle vereiste stappen te nemen en alle kosten en schade die hiermee gepaard gaan door te belasten aan de Klant.

2. De Klant vrijwaart Ticket Engine voor alle schade die Ticket Engine lijdt indien door de Klant of door hem ingeschakelde derden schade aan de software wordt toegebracht.

Artikel 17. Privacy

Indien een Verwerkersovereenkomst onderdeel is van de Overeenkomst tussen Partijen, dan is Keyon gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat deze Verwerkersovereenkomst door Partijen is ondertekend, zonder schadeplichtig te zijn. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geldige grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van diens klanten.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar (statutair) gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De Rechtbank van het arrondissement waar Keyon gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.